CEE COAS IDEAS CLARAS

PROGRAMA ELECTORAL 2019 | SANIDADE- BENESTAR SOCIAL-SERVIZOS SOCIAIS

Serxio Domínguez, candidato á alcaldía de Cee
Serxio Domínguez, candidato á alcaldía de Cee
PROGRAMA ELECTORAL 2019 | SANIDADE- BENESTAR SOCIAL-SERVIZOS SOCIAIS

AMPLIACIÓN DO HOSPITAL cara a zona de aparcamentos do mesmo, trasladando
eses aparcadoiros á parcela de propiedade municipal, fronte o mesmo, que linda coa
Avenida de Fisterra.

• Instaremos ao SERGAS que asuma a xestión integral do CENTRO MÉDICO e un
ARRANXO DA SITUACIÓN do mesmo:

◦ Accesos prácticos e seguros con ramplas antiesbaradizas; adaptación das
portas para o acceso cómodo de cadeiras de rodas e carros de bebes; e a
adecuación da sala de emerxencias ao numero de habitantes ao que presta
servizo actualmente.

◦ Adecuación do servizo de recepción para garantir a privacidade dos pacientes e
o confort térmico para os traballadores e traballadoras

◦ Estudio do problema das humidades e solución das mesmas; así como do
sistema de calefacción existente.

◦ Adaptación dos baños para persoas con problemas de mobilidade, e reparación
dos desperfectos existentes; así como da instalación eléctrica en mal estado.

◦ Adaptación e renovación do mobiliario ás necesidades actuais.

• Xestionaremos ante o SERGAS a ampliación do SERVIZO DE PEDIATRÍA.

• Xestionaremos a apertura pola tarde do Centro de Saúde.

• Revisaremos o catálogo de especialidades e servizos dos que dispón, tanto o
hospital como o centro médico de Cee.

• Reorganizaremos os Servizos Sociais Municipais. Analizaremos a realidade a pé de
rúa das persoas que estean en exclusión social, xestionándolle de oficio todas as
oportunidades para evitalo.

• Reforzaremos o servizo de axuda ao fogar.

• Elaboraremos un censo de persoas susceptibles de ser beneficiarias de prestacións
sociais, independentemente de cal sexa a institución prestadora do servizo.
Solicitaremos a colaboración das asociacións veciñais para localizar ás persoas que
están a padecer unhas malas condicións de vida para informalas das axudas
públicas que poden aliviar a súa situación.

• Activaremos o actual centro social e converterémolo nun centro socio-comunitario,
impulsando un plan de voluntariado para sermos referencia e poder desenvolver e
dar as seguintes actuacións:

◦ servizos e recursos sociais, avellentamento saudábel, información sobre
nutrición, uso de medicamentos; acompañamento as fins de semana para
persoas maiores que vivan soas, saídas domiciliarias, solidariedade.

• A curto prazo e en colaboración coa deputación, coa que xa existe un acordo,
acondicionaremos a antiga gardaría municipal como CENTRO DE DÍA, para a
concesión a asociación AFAFeS.

• Apoiaremos as asociacións de persoas con discapacidade do Concello (APEM,
ASPADEX, AFAFeS).

• Habilitaremos un servizo de transporte para persoas con mobilidade reducida

• CREAREMOS UN BANCO DE ALIMENTOS.

• O concello negociará cos bancos cos que traballe, un código de boas prácticas no
termo municipal de Cee, de xeito que non se farán embargos de primeiras vivendas.

cand